1.Korisnik prihvata dole navedene opšte poslovne uslove i pravne informacije, u momentalno važećoj varijanti, sa svojom prvom posetom web stranice Musicdj.rs.

2. Musicdj.rs preduzima sve za kontinuirano i brižljivo ažuriranje svih objavljenih podataka i informacija na svojim web stranicama. Pošto ti podaci i informacije potiču iz raznih izvora izvan njegovog područja odgovornosti, Musicdj.rs. ne može da garantuje za aktuelnost, tacnost i potpunost tih podataka i informacija. Korisnik te podatke i informacije izričito koristi na vlastiti rizik.

3. Linkovi i veze u pogledu web stranica trećih lica ne spadaju u područje odgovornosti stranice Musicdj.rs. Pristup takvim web stranicama i njihovo korišćenje vrši se na vlastiti rizik korisnika.Musicdj.rs izričito izjavljuje da nema nikakvog uticaja na izradu, sadržaj i ponudu na povezanim stranicama. Informacije i usluge na tim stranicama u potpunosti podležu odgovornosti njihovih vlasnika.Musicdj.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za takve web stranice.

4. Musicdj.rs izričito i u svakom trenutku zadržava pravo, bez predhodne najave, na delomičnu ili potpunu izmenu, brisanje ili neobjavljivanje ponudjenih sadržaja. Osim toga, Musicdj.rs preduzima sve da u svom katalogu i na svojim web stranicama predstavi samo ozbiljne web adrese te sadržaji koji ne sadrže nezakonite, pornografske, rasisticke, bezsadržajne ili neke druge neozbiljne i destruktivne web stranice.

5.Dizajn, struktura i sadržaji web stranice Musicdj.rs autorski su zaštićeni (copyright). Informacije koje se nalaze na tim stranicama dostupne su za javnost. Downloadom ili kopiranjem sadržaja, slika ili drugih podataka ne dolazi do nikakvog prelaženja prava vlasništva tih sadržaja. Bez predhodnog pismenog dopuštenja Musicdj.rs sajta zabranjeno je umnožavanje informacija ili podataka, kopiranje radio striminga, a posebno korišćenje delova sajta, tekstova, delova tekstova,foto materijala ili zloupotreba muzičke baze. U slučaju povrede ili zloupotrebe svojih zašticenih prava Musicdj.rs zadržava pravo na preduzimanje pravnih koraka.

6.Musicdj.rs će lične podatke koristiti strogo poverljivo i neće ih prodavati niti ustupati trećim licima. Korisnik izjavljuje da Musicdj.rs ustupa samo podatke, za čije ustupanje je ovlašćen. Korisnik oslobadja Musicdj.rs od svakog potraživanja trećih lica u pogledu ustupljenih podataka. Korisniku je poznata opasnost prilikom transfera tih podataka a i saglasan je sa tim da Musicdj.rs njegove lične podatke, pristigle u okviru poslovnog odnosa, arhivira i automatski obradjuje u svojim računarima.

7. Sve su ponude slobodne i neobavezujuće. Musicdj.rs sklapa ugovore isključivo u pismenom obliku (prihvatanje ponude pomoću potvrde naloga od strane korisnika putem elektronske pošte) a ti ugovori započinju u skladu sa dogovorom u odgovarajućem ugovoru, najranije nakon pristigle uplate korisnika. Sa svojom potvrdom naloga korisnik istovremeno prihvata i važeće poslovne uslove Musicdj.rs.

8. Musicdj.rs u svakom trenutku zadržava pravo na izmenu opštih poslovnih uslova poslovanja.

9. Za sadržaj web stranice kao i za upotrebu ponudjenih informacija primenjuju se isključivo zakonski propisi Srbije uz iskljucenje internacionalnog kolizionog zakona. Mesto realizacije svih usluga je u Beogradu.Nadležnost Suda je u Beogradu.

10. Ako bi neka od ovih odredbi bila nevažeća, to ne umanjuje važnost ostalih odredbi. Nevažeće odredbe se po mogućnošću zamenjuju važećim odredbama koje najbolje odgovaraju nameravanoj svrsi.

Musicdj.rs